Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

thinkingoutloud
9856 3972
Reposted fromtooskaa tooskaa viawisniowysad wisniowysad
thinkingoutloud
4066 bd82 500
thinkingoutloud
5553 9697 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viawisniowysad wisniowysad
thinkingoutloud
4915 3116
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawisniowysad wisniowysad
thinkingoutloud
7858 1f18

May 02 2015

thinkingoutloud
6674 a907
2.05.2014

May 01 2015

thinkingoutloud
0656 a089
thinkingoutloud
7104 7c95
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viawisniowysad wisniowysad
thinkingoutloud
6141 db57
Reposted fromwisniowysad wisniowysad
thinkingoutloud
8695 8a09 500
Reposted fromrol rol viawisniowysad wisniowysad
thinkingoutloud
Reposted frombluuu bluuu viawisniowysad wisniowysad
thinkingoutloud
0285 09c1
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaMirr Mirr
thinkingoutloud
Czasem wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki. Ale wtedy masz już pewność, że nie utoniesz, bo na plecach niesiesz koło ratunkowe zwane doświadczeniem. Warto podjąć ryzyko.
— dobry cytat!
Reposted fromchocoway chocoway viaciepla-vodka ciepla-vodka
thinkingoutloud
thinkingoutloud
6842 353d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaciepla-vodka ciepla-vodka
thinkingoutloud

Jednocześnie chcę i nie chcę Cię spotkać. Boję się spojrzeć Ci w oczy, ale zastanawiam sie co mogłabym w nich zobaczyć. Wycięłam Cię już z życia, ale nie z siebie, nie z głowy, nie z myśli.

— !
Reposted frommalusiaa malusiaa viaciepla-vodka ciepla-vodka
thinkingoutloud
8477 d045 500
Najlepszy J.Żulczyk
thinkingoutloud
Play fullscreen
#yearago

April 19 2015

7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viaciepla-vodka ciepla-vodka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl